Precaución: A execución JavaScript do navegador está desactivada. Quizá non poida responder a todas as preguntas deste cuestionario. Por favor, verifique que ten instalado o Java (http://www.java.com/)

A través deste formulario vostede pode participar no proceso de detección de necesidades formativas do persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma.

Solicitámoslle que especifique aquelas propostas que considere que poden ser relevantes para mellorar o desempeño no seu posto de traballo en concreto, ou na unidade ou departamento ao que vostede pertence, en xeral. Os resultados que se obteñan a través deste formulario contribuirán a orientar a oferta formativa da EGAP, para tratar de darlle resposta ás necesidades de formación identificadas.

(Esta pregunta é obrigatoria)
Datos do solicitante
PROPOSTAS FORMATIVAS (Realice propostas concretas, coas que darlle resposta ás necesidades formativas que vostede considera que existen na actualidade ou que van existir nun futuro inmediato)
XUSTIFICACIÓN (Explique as razóns polas que realiza a proposta)
PERSOAS DESTINATARIAS (Indique o colectivo de empregados/as públicos/as ao que se dirixirían as actividades propostas….)
MODALIDADE DE IMPARTICIÓN (Especifique que modalidade formativa considera máis apropiada para a súa impartición: presencial, teleformación, telepresenza, mixta...)