Logo Image
Formulario para a detección de necesidades formativas

A través deste formulario invitámoste a participar no proceso de detección de necesidades e planificación de accións formativas para o persoal ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

Podes incluír propostas de actividades de formación que permitrán mellorar no desempeño do teu posto de traballo, no funcionamento da túa unidade administrativa ou na organización en xeral. Os resultados que se extraian contribuirán a orientar a oferta da formación cara ás demandas expostas.* Datos do solicitante
PROPOSTAS FORMATIVAS (Sinale temas, iniciativas ou accións concretas, que respondan a necesidades formativas que observe na actualidade ou que prevea para un futuro próximo)

XUSTIFICACIÓN (Explique as razóns polas que realiza a proposta)

PERSOAS DESTINATARIAS (Indique a quen poden ir dirixidas: departamentos, colectivos, postos de traballo….)

COMENTARIOS (Inclúa neste espazo todas as achegas que considere de interese en materia de formación)

Servizo de Estudos, Investigación e Publicacións

investigacion.egap@xunta.es

Escola Galega de Aministración Pública