A Economía da Administración Electrónica: apuntamentos xerais e unha aplicación empírica aos concellos galegos

José Caamaño Alegre

Contido principal do artigo

Publicado: Mar 26, 2018
Resumo

Neste traballo abórdase a Administración electrónica desde a perspectiva da Economía. Comézase con algúns apuntamentos xerais, recollendo especialmente a análise a tres niveis de Bannister (2007) e a achega de Soete e Weehuizen (2004), que contemplan a dita Administración como unha prometedora terceira vía para afrontar os “fallos do Estado”. A seguir, faise referencia ás técnicas dispoñibles para avaliar a eficiencia da e-Administración. Finalmente, realízase unha análise de eficiencia bifásica baseada na técnica DEA, encamiñada a contrastar a influencia da e-Administración na eficiencia dos concellos galegos. Os resultados evidencian as dificultades para captar estatisticamente esa influencia, así como a posible presenza do chamado “paradoxo da produtividade das TI”.

Detalles do artigo

Palabras chave
Administración electrónica, paradoxo da produtividade das TI, análise envolvente de datos (DEA), análise de eficiencia bifásica, datos de enquisa.
Os artigos máis lidos do mesmo autor(es)