LEI ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DECEMBRO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
   
 Despois de ler a lei arriba exposta, estou totalmente de acordo co aquí citado