Obxectivos e novidades salientables da Lei 9/2017 de contratos do sector público

José Antonio Moreno Molina

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 21, 2018
Resumo

O traballo analiza a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, cuxo principal obxectivo é a transposición ao dereito español da cuarta xeración de directivas da Unión Europea sobre contratación pública, así como a incorporación da xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Outros obxectivos importantes que persegue a nova LCSP son a transparencia, o uso estratéxico e a busca dun novo sistema nacional de contratación pública. 

Detalles do artigo

Palabras chave:
Transparencia, contratación pública estratéxica, contratación pública electrónica, recurso especial, instrucións internas de contratación.