Necesita Ir ao inicio de sesión ou Rexistrarse para enviar un artigo.

Como parte integrante do proceso de envío dun artigo, as autoras e autores teñen que asegurarse de que o seu traballo cumpra todas as condicións que se indicar a seguir. No caso de non se seguiren estas directrices, os artigos poderanse devolver.

  • Coñezo e acepto o regulamento polo que se rexe esta revista e o seu código ético e de boas prácticas.
  • A versión do traballo que envío non foi publicada previamente, nin se atopa en proceso de publicación noutra revista (ou se proporcionou unha explicación en Comentarios ao editor).
  • O ficheiro enviado ten formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ou WordPerfect.
  • Engadíronse direccións web para as referencias onde foi posible.
  • O texto ten interlineado simple; o tamaño de fonte é 12 puntos; úsase cursiva no canto de subliñado (exceptuando as direccións URL); e todas as ilustracións, figuras e táboas están dentro do texto no sitio que lles corresponde e non ao final do todo.
  • O texto cumpre cos requisitos bibliográficos e de estilo indicados nas Normas editoriais, que se poden atopar en Acerca do xornal.
  • Ao comezo do traballo incluirase a seguinte información: Título, nome e apelido/s do/s autor/a/es/as, código Orcid (se dispón de un), filiación institucional, país da institución de adscrición e dirección de correo electrónico.
  • O envío de manuscritos, o procesamentos de textos e a publicación dos artigos poderá realizarse sen custo algún para o/a autor/a.
  • Incluíronse os identificadores DOI das referencias bibliográficas citadas.
  • Lin e acepto o contido da declaración de cesión de dereitos que asino mediante esta presentación.

Para coñecer toda a normativa de publicación da revista prema aquí