O rexistro e o inicio de sesión son necesarios para enviar elementos en liña e para comprobar o estado dos envíos recentes. Vaia a identificación para entrar cunha conta existente ou rexistre unha nova conta.

Como parte do proceso de envío, requíreselles aos/ás autores/as que indiquen que o traballo cumpre cos seguintes requisitos, e que acepten que, de non ser así, este poida serlle devolto:

  • Coñezo e acepto o regulamento polo que se rexe esta revista e o seu código ético e de boas prácticas.
  • A versión do traballo que envío non foi publicada previamente, nin se atopa en proceso de publicación noutra revista (ou se proporcionou unha explicación en Comentarios ao editor).
  • O ficheiro enviado ten formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ou WordPerfect.
  • Engadíronse direccións web para as referencias onde foi posible.
  • O texto ten interlineado simple; o tamaño de fonte é 12 puntos; úsase cursiva no canto de subliñado (exceptuando as direccións URL); e todas as ilustracións, figuras e táboas están dentro do texto no sitio que lles corresponde e non ao final do todo.
  • O texto cumpre cos requisitos bibliográficos e de estilo indicados nas Normas editoriais, que se poden atopar en Acerca do xornal.
  • Ao comezo do traballo incluirase a seguinte información: Título, nome e apelido/s do/s autor/a/es/as, código Orcid (se dispón de un), filiación institucional, país da institución de adscrición e dirección de correo electrónico.
  • O envío de manuscritos, o procesamentos de textos e a publicación dos artigos poderá realizarse sen custo algún para o/a autor/a.
  • Incluíronse os identificadores DOI das referencias bibliográficas citadas.
  • Lin e acepto o contido da declaración de cesión de dereitos que asino mediante esta presentación.
Normativa da revista
Aviso de dereitos de autor/a

Unha vez que o consello editorial acepte publicar calquera material (artigo ou recensión) recibido, os dereitos exclusivos e ilimitados para reproducir e distribuír os traballos en calquera forma de reprodución, idioma e país serán transferidos á Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

Sen prexuízo do anterior e conforme ao disposto no Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril, os autores e autoras dos artigos que se publican na Revista Galega de Administración Pública (REGAP) ceden á Escola Galega de Administración Pública (EGAP) a título gratuíto, de modo non exclusivo e sen límite temporal, os dereitos para difundilos, reproducilos, comunicalos e distribuílos en calquera formato (papel o electrónico), a fin de que sexa publicado na dita revista.

Co obxectivo de favorecer a difusión do coñecemento, a REGAP adhírese ao movemento de revistas de Open Access (OA) e entrega a totalidade dos seus contidos a diversos índices, repositorios e bases de datos nacionais e internacionais baixo este protocolo. En concreto, a REGAP publicase baixo o sistema de licencias Creative Commons segundo a modalidade «Recoñecemento – NonComercial (by-nc): Permítese a xeración de obras derivadas sempre que non se faga un uso comercial. Tampouco se pode utilizar a obra orixinal con finalidades comerciais».

En consecuencia, os traballos que se publican nesta revista contan cunha cesión de dereitos de edición e publicación realizada en tal sentido polo/a seu/súa autor/a con carácter previo a súa publicación, posto que cando o/a autor/a remite un traballo para ser publicado nesta revista asina un documento de cesión de dereitos no que ademais expresa o seu consentimento respecto deste método de distribución.

Política de acceso aberto

A REGAP prové acceso aberto e gratuíto inmediato ao seu contido en cumprimento do fin da EGAP de promover a máxima difusión dos traballos de divulgación no campo da Administración Pública previsto na súa lei de creación así como dun dos obxectivos da revista como é o de difusión do coñecemento na área das Ciencias Xurídicas, particularmente do Dereito Público, especialmente galego, nas áreas de Dereito Administrativo, Dereito Constitucional e Dereito Financeiro, mediante a publicación de traballos de investigación e de estudos relacionados co ordenamento e a actividade das entidades que integran o sector público, caracterizados pola súa orixinalidade e calidade.

En virtude desta política, as persoas usuarias da revista poderán distribuír, copiar e exhibir os seus artigos sempre que o fagan con fins non comerciais e mostren á persoa autora nos créditos. Así mesmo permite a produción de obras derivadas das que non se poderá obter beneficio comercial ningún.

A EGAP non cobra ás persoas que colaboran cos seus artigos cargo ningún por publicación nin por ningún outro concepto.

Declaración de privacidade.

Os nomes e direccións de correo-e introducidos neste xornal usaranse exclusivamente para os fins declarados por este xornal e non estarán dispoñibles para ningún outro propósito ou outra persoa.

Declaración de cesión de dereitos.