Comentario xurisprudencial á STC 254/1993, do 20 de xullo de 1993 (BOE do 18 de agosto)

Gonzalo A. Barrio García

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 20, 1994
Resumo

A tardanza no desenvolvemento lexislativo dalgúns dereitos fundamentais recoñecidos pola Constitución provocou dúbidas sobre a súa efectividade real e concreta, obrigando ó Tribunal Constitucional a clarifica-la situación existente destes dereitos e a súa aplicación directa. O comentario a esta sentencia xorde como consecuencia da indefinición dun destes dereitos, concretamente do artigo 18.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Tribunal Constitucional, administración, Estado, Constitución, Lei