Impacto do programa Next Generation EU en España: condicionalidade, retos e oportundiades dun acordo histórico

Santiago Calvo López
https://orcid.org/0000-0002-8654-4695
Resumo

A COVID-19 causou unha crise sen precedentes na Unión Europea, sendo España un dos países máis afectados. Para facer fronte á crise económica derivada da pandemia, o pasado mes de maio a Comisión Europea propuxo a creación do programa Next Generation EU, o cal distribuirá 750.000 millóns de euros entre os Estados membros. Estímase que España podería captar cerca de 150.000 millóns de euros, dos cales 74.200 serían fondos non reembolsables. Neste traballo preténdese explicar o funcionamento dos fondos europeos, a condicionalidade para o seu desbloqueo e os retos, incertezas e oportunidades que supoñen para España, os cales poderían incrementar o PIB entre 1,2 e 1,4 puntos porcentuais de forma indirecta.

Detalles do artigo

Citas
AIReF. 2020. «Aval de las previsiones macroeconómicas del Proyecto del Plan Presupuestario 2021», en Informe, 2/20.

Banco de España. 2020. «Informe trimestral de la economía española», Boletín Económico, 3/2020.

De Castro, F. y Hernández, P. 2008. «The economic effects of fiscal policy: The case of Spain», en Journal of Macroeconomics, 30(3): 1005-1028. https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2007.08.009.

Comisión Europea. 2018a. «Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Gurantee Fund (EAGF) and by the European Agricultura Fund for Rural development (EAFRD) and repealing Regulation (Eu) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) no 1307/2013 of the European Parliament and of the Council». COM(2018) 392 final.

Comisión Europea. 2018b. «Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme». COM(2018) 439 final.

Comisión Europea. 2018c. «Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon Europe _ the Framework Programme for Research and innovation, laying down its rules for participation and dissemination». COM(2018) 435 final.

Comisión Europea. 2019a. «Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Informe sobre España 2019, con un examen exhaustivo en lo que respecta a la prevención y a la corrección de los desequilibrios macroeconómicos». SWD(2019) 1008 final.

Comisión Europea. 2019b. «Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de España». COM(2019) 509 final.

Comisión Europea. 2019c. «Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism». COM(2019) 125 final.

Comisión Europea. 2020a. «Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility». COM(2020) 408 final.

Comisión Europea. 2020b. «Commission Staff Working Document: Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans». SWD(2020) 205 final.

Comisión Europea. 2020c. «Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Informe sobre España 2020 que acompaña al documento comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Banco Central Europeo y al Eurogrupo. Semestre Europeo 2020: Evaluación de los avances en lo que respecta a las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos y resultados de los exámenes exhaustivos conforme al Reglamento (UE) n.º 1176/2011». SWD(2020) 508 final.

Comisión Europea. 2020d. «Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de España». COM(2020) 509 final.

Comisión Europea. 2020e. «Comunicación de la Comisión al Consejo relativa a la activación de la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento». COM(2020) 123 final.

Comisión Europea. 2020f. «Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and Jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a Green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU)». COM(2020) 451 final.

Comisión Europea. 2020g. «Amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund». COM(2020) 460 final.

Comisión Europea. 2020h. «Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council establishing the InvestEU Programme». COM(2020) 403 final.

Consejo Europeo. 2020. «Special meeting of the European Council (17, 18, 19, 20 and 21 July 2020) – Conclusions». EUCO 10/20.

Consejo de la Unión Europea. 2019. «Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro». 5643/19.

Darvas, Z. 2020. «The EU´s recovery fund proposals: crisis relief with massive redistribution», en Bruegel Blog. Disponible en: https://www.bruegel.org/2020/06/the-eus-recovery-fund-proposals-crisis-relief-with-massive-redistribution/.

Delgado-Téllez, M., Kataryniuk, I., López-Vicente, F. y Pérez, J.J. 2020. «Endeudamiento supranacional y necesidades de financiación en la Unión Europea», en Banco de España, Documentos Ocasionales, 2021.

Doménech, R. y González-Páramo, J.M. 2017. «Budgetary stability and structural reforms in Spain: lessons from the recession and options for the future», en BBVA Research, Working Papers, 17/11.

Parlamento Europeo. 2020. «Rule of law conditionality: MEPs strike a deal with Council». Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201104IPR90813/rule-of-law-conditionality-meps-strike-a-deal-with-council.

FUNCAS. 2020. «Spain’s macro outlook: Rising COVID-19 cases dampen economic forecast», en Economic & Financial Outlook, 9(5).

Gutiérrez, E. y Moral-Benito, E. 2020. «Medidas de contención, evolución del empleo y propagación del COVID-19 en los municipios españoles», en Banco de España, Documentos Ocasionales, 2022.

Hernández, P. y Moral-Benito, E. 2016. «Fiscal multipliers in turbulent times: the case of Spain», en Empirical Economics, 50: 1589-1625. https://doi.org/10.1007/s00181-015-0969-0.

Hidalgo, M. 2020. «Cinco propuestas para una mejor absorción de los Fondos Europeos», en EsadeEcPol - Center for Economic Policy & Political Economy, Policy Brief #3, octubre 2020. Disponible en: https://www.esade.edu/itemsweb/research/Policy-brief-3-EsadeEcpol-fondos-europeos.pdf.

La Moncloa. 2020. «Sánchez: “Europa se ha enfrentado a un reto histórico y ha sabido responder con un acuerdo histórico”», en La Moncloa. Disponible en: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/21072020_consejoeuropa.aspx.

Presidencia del Gobierno. 2020. «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia». Disponible en: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf.

Varga, J., Roeger, W. y Veld, J. 2014. «Growth effects of structural reforms in Southern Europe: the case of Greece, Italy, Spain and Portugal», en Empirica, 41: 323-363. https://doi.org/10.2765/5500.
Palabras chave
COVID-19, Unión Europea, Next Generation EU, reformas estructurais, recuperación, resiliencia