A fidelidade como elemento explicativo dos resultados electorais en España

Luis Barreiro Castro
Resumo

Neste traballo estúdase o grao de fidelidade do electorado español. Para iso, a través das enquisas postelectorais correspondentes ás eleccións xerais do ano 2019, analízase, por un lado, o grao de lealdade dos votantes aos partidos políticos e, por outro, a súa distribución ao longo da escala de autosituación ideolóxica. Esta análise permite ver que os electores que se consideran de centro son os que mostran unha menor fidelidade partidista. Adicionalmente, este grupo de votantes é o único que presenta de xeito significativo unha predisposición a apoiar formacións á dereita ou á esquerda, o que lle confire un papel fundamental na conformación de maiorías de goberno.

Detalles do artigo

Citas

Barreiro Castro, L. 2021. «La influencia del poder local en el comportamiento electoral. El caso de Galicia (2000-2020)», en Revista Administración & Cidadanía (EGAP), 16(2): 281-294. https://doi.org/10.36402/ac.v16i2.4853.

Barreiro Castro, L. 2022a. «El hábitat rural como medio facilitador del clientelismo. El caso de la provincia de Ourense (2000-2020)», en RIPS: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 21(1). https://doi.org/10.15304/rips.21.1.7982.

Barreiro Castro, L. 2022b. «La racionalidad del votante rural», en Revista Administración & Cidadanía (EGAP), 17(1): 237-250. https://doi.org/10.36402/ac.v17i1.4974.

Berelson, B.R., Lazarsfeld, P.F. e McPhee, W.N. 1986. Voting: A study of opinion formation in a presidential campaign. Chicago: University of Chicago Press.

Campell, A., Converse, P.E., Miller, W.E. e Stokes, D.E. 1960. The American Voter. Chicago: University of Chicago Press.

Caplan, B. 2007. The myth of the rational voter. Why democracies choose bad policies. Princeton: Princeton University Press.

Downs, A. 1973. Una teoría económica de la democracia. Madrid: Aguilar (Tradución de L.A. Martín Merino).

Fraile Maldonado, M. 2007. «La influencia del conocimiento político en las decisiones de voto», en Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 120(1): 41-74. https://doi.org/10.2307/40184833.

González Rodríguez, J.J. 2002. «Las elecciones generales de 2000. Voto ideológico/voto racional», en Revista Internacional de Sociología, 60(32). https://doi.org/10.3989/ris.2002.i32.1007.

González Rodríguez, J.J. 2020. «Bases sociales de la vieja y nueva política», en Cambio social en la España del siglo XXI. Madrid: Alianza Editorial.

González Rodríguez, J.J. e Bouza Álvarez, F. 2009. Las razones del voto en la España democrática, 1977-2008. Madrid: Los libros de la Catarata.

Goodin, R. e Klingemann, H. 1996. Comportamiento Político. Madrid: Istmo.

Lazarsfeld, P.F., Berelson, B. e Gaudet, H. 1944. The people's choice. New York: Duell, Sloan & Pearce.

Núñez, F. 2013. «Los partidos políticos tienen colocados a 145.000 españoles», en El Mundo, 10 de outubro. https://www.elmundo.es/economia/2013/11/10/527d579063fd3d281b8b457f.html.

Riker, W.H. e Ordeshook, P.C. 1968. «A Theory of the Calculus of Voting», en The American political science review, 62(1): 25-42. https://doi.org/10.1017/s000305540011562x.

Riker, W.H. e Brams, S.J. 1973. «The paradox of vote trading», en The American Political Science Review, 67(4): 1235-1247. https://doi.org/10.2307/1956545.

Palabras chave:
Comportamento electoral, ideoloxía, lealdade partidista, volatilidade electoral, votantes de centro