Os efectos da Directiva ECN+ no sistema de competencia español

Daniel Neira Barral
https://orcid.org/0000-0003-1609-9714
Resumo

Tanto a propia Directiva ECN+ (arts. 2.1.1 e 2.1.2) obxecto de transposición como o Regulamento 1/2002 (arts. 35.1 e 35.2) prevén, de xeito claro, a posibilidade de que un Estado membro conte con máis dunha autoridade administrativa nacional de competencia. Esta é precisamente a situación de España, que conta constitucionalmente cun sistema administrativo descentralizado en materia de defensa e promoción da competencia.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Directiva, ECN, autoridade nacional de competencia (ANC), autoridade administrativa nacional de competencia (AAC), real decreto lei