A potestade dos Concellos para sancionar os incumprimentos da normativa COVID-19

José Ángel Oreiro Romar

Contido principal do artigo

Publicado: Mar 21, 2021
Páxinas: 479-492
Resumo

Co gallo da instrucción e resolución de expedientes sancionadores por deuncias formuladas a consecuencia das medidas adoptadas para facer fronte á crise sanitaria derivada do virus COVID-19, multiplicáronse as denuncias por infraccións das sucesivas normativas ditadas nesta materia por parte do Estado e CCAA, e as dúbidas sobre a Administración competente para o exercicio da potestade sancionadora. O presente artigo pretende analizar o marcolexislativo en materia sanitaria, e particularmente se as competencias que neste campo sotentan os Concellos de Galicia esténdense ao exercicio da potestade sancionadora. 

Detalles do artigo

Palabras chave
Potestade sancionadora, estado de alarma, concello, sanidade pública, COVID-19, ordenanza, máscara