Trazos entrecruzados entre o desenvolvemento autonómico e as transformacións económicas en Galicia

Fernando González Laxe
Resumo

O artigo expón a interrelación entre o proceso político levado a cabo en Galicia desde a aprobación do Estatuto de autonomía, en 1981, e as dinámicas de transformación que atinxen a estrutura socioeconómica produtiva desde a dita data ata a actualidade. O traballo subliña os distintos impulsos desenvolvidos no ámbito político, superadores da tradicional concepción histórica, para internarse nos diferentes procesos e pautas modernizadores destacando os continuos avances no que respecta aos maiores niveis concernentes á toma de decisións... 

Detalles do artigo

Citas

Bristow, G., Healy, A., Norris, L., et al. 2014. ECR2 Economic Crisis: Resilience of Regions. Luxembourg: ESPON, Cardiff University.

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona – “la Caixa”. 2007. La economía de Galicia: diagnóstico estratégico. Barcelona: Servicio de Estudios de “la Caixa”.

Cancelo, J.R. (dir.). 2006. La economía de Galicia: un análisis cuantitativo. A Coruña: Instituto de Estudios Económicos de Galicia.

Christopherson S., Michie, J. e Tyler, P. 2010. «Regional Resilience: Theorical and Empirical Perspectiva», en Cambridge Journal of Regions, Economics and Society, 3(1): 3-10. https://doi.org/10.1093/cjres/rsq004.

Cueto, B., Mayor, M. e Suárez, P. 2017. La resiliencia de las regiones españolas después de la gran recesión. Oviedo: Consello Económico e Social do Principado de Asturias.

Davies, S. 2011. «Regional Resilience in the 2008-2010 Downturn: Comparative from European Countries», en Cambridge Journal of Regional, Economy and Society, 4(3): 369-382. https://doi.org/10.1093/cjres/rsr019.

De la Torre, F. 2020. «Cambios y continuidades en la estructura económica de Galicia tras la crisis financiera. Un análisis a través de las tablas input-output (TIO) de los años 2008 y 2016», en Revista Galega de Economía, 29(3): 128-155. http://dx.doi.org/10.15304/rge.29.3.7126.

Díaz, C. 2007. A esforzada conquista da autonomía 1979-1981. Unha ollada desde o socialismo galego. Vigo: Editorial Galaxia.

Fernández Leiceaga, X. 2020. O País do porvir. Vigo: Editorial Galaxia.

Fernández Leiceaga, X. 2021. «Catro décadas de autogobierno», en Revista Grial, 131: 38-49.

Fratesi, U. e Rodríguez-Pose, A. 2016. «The crisis and regional employment in Europe: what role for sheltered economies», en Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 9(1): 31-57. https://doi.org/10.1093/cjres/rsv032.

González Laxe, F. 2021. «Galicia: o seu territorio e a súa organización económica. Unha análise dos contrastes e da competitividade», en Revista Administración & Cidadanía, 16(1): 23-40. https://doi.org/10.36402/ac.v16i1.4717.

Lago-Peñas, S. 2021. 40 años de descentralización en España (1978-2018). Balance y perspectivas. Madrid: FUNCAS.

Lago Peñas, I. e Lago-Peñas, S. 2006. Vinte e cinco anos de autonomía en Galicia: mudanzas políticas e económicas. Santiago de Compostela: Escola Galega de Administración Pública.

López Facal, J. 1977. La desarticulación y dependencia de Galicia. Santiago de Compostela: SODIGA.

Martin, R. e Sunley, P. 2015. «On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation», en Journal of Economic Geography, 15: 1-42.

Meilán Gil, J.L. 2005. La génesis de la autonomía gallega. A Coruña: Biblioteca Gallega, La Voz de Galicia.

Mella Márquez, J.M. 2000. «Cambio estructural y eficiencia productiva de la economía gallega», en Revista Galega de Economía, 9(1): 1-19.

Pérez Touriño, E. 2014. Crise Global e crise da política. Unha ollada dende Galicia. Vigo: Editorial Galaxia.

Prada, A. 2016. «Galicia: diagnóstico, debilidades y estrategias competitivas», en Papeles de Economía Española, 148: 126-134.

Quintás, J.R. 1990. «La economía gallega en el final de los años ochenta», en Papeles de Economía Española, 45. 265-283.

Syrquin M. 1984. «Ressources reallocation and productivity growth», en M. Syrquin, L. Taylor y L.E. Westphal (eds.), Economic structure and performance. Cambridge, Massachusetts: Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-680060-9.50011-8.

Vázquez Taín. M.A. 2018. «40 años de la Hacienda Autonómica de Galicia», en Revista Galega de Economía, 27(3): 87-100.

Palabras chave:
Autonomía política, crecemento económico, especialización produtiva, produtividade, competitividade