Os «atallos» dos procedementos sancionadores en materia de tránsito: ¿pode o boletín de denuncia ser considerado coma proposta de resolución e audiencia?

Carlos Alberto Amoedo Souto

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 21, 2001
Resumo

A Sentencia do Tribunal Supremo do 19 de decembro de 2000 acaba de admitir un recurso de casación en interese da lei interposto pola Administración do Estado contra a Sentencia do Xulgado do Contencioso- Administrativo n° 2 de Málagal. En aplicación do mecanismo de casación especial previsto no artigo 100 da Lei xurisdicional de 1998, o Tribunal Supremo declara que a devandita sentencia contén doutrina legal errónea, polo que, sen prexuízo de respecta-la situación xurídica particular derivada do pronunciamento xudicial, anula a sentencia do tribunal a quo en todo o demais.

Detalles do artigo

Palabras chave:
procedementos sancionadores, tránsito, tribunal supremo, sentenza