As proposicións non de lei na práctica do parlamento galego

Xosé A. Sarmiento Méndez

Contido principal do artigo

Publicado: Mar 23, 2000
Resumo

Non existe no Regulamento parlamentario galego unha definición das proposicións non de lei. Serve para aproximarse ó seu concepto o artigo 160 que di que a través delas os grupos parlamentarios poden formular- Ile propostas de resolución á Cámara. Esta caracterización non as diferencia nidiamente das interpelacións senón por dous aspectos explicitados noutros lugares do regulamento: os suxeitos que poden presentalas (exclusivamente por grupos parlamentarios) e o lugar no que se tramitan (tanto no Pleno coma nas distintas comisións da Cámara).

Detalles do artigo

Palabras chave
camara, regulamento parlamentario galgo, grupo parlamentario, partido politico, parlamento, comisions, proposicións, Resolución da Mesa do Parlamento, Comunidade Autónoma
Os artigos máis lidos do mesmo autor(es)
1 2 > >>