Xurisprudencia contencioso-administrativa

Francisco De Cominges Cáceres

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 21, 2017
Resumo

1 Administración local. 1.1 Falta de lexitimación do concello para exixir a imposición dunha sanción disciplinaria ao seu secretario-interventor pola comisión de infraccións graves ou moi graves. 1.2 Competencias dos concellos en materia de telecomunicacións (estacións de telefonía móbil). 1.3 Obrigas dos concellos respecto da conservación dos camiños rurais no seu termo municipal. 1.4 Competencia do aparellador municipal para emitir informes sobre instrumentos de planeamento urbanístico. 2 Colexios profesionais. 2.1 Ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia para regular a materia de colexios profesionais. 3 Expropiación forzosa. 3.1 Valoración de predio edificado en solo urbano consolidado, cualificado no planeamento urbanístico como sistema xeral viario. 

Detalles do artigo

Palabras chave:
administración local, lexitimación, obrigacións