Xurisprudencia contencioso-administrativa

Francisco De Cominges Cáceres

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 21, 2017
Resumo

1 Administración local. 1.1 Decreto 99/2012, do 16 de marzo, sobre servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. 1.2 Dereito dos concelleiros a obter copia de expedientes administrativos. Principios de boa fe e racionalidade. Inadmisión de peticións xenéricas ou abusivas. 1.3 Carácter restrinxido e excepcional da “comisión de servizos” para prover os postos de traballo da Administración local. 1.4 Réxime de incompatibilidades dos funcionarios da Administración local. 1.5 Entidade local menor. Carece de competencia para suprimir posto de traballo reservado a habilitado nacional. 1.6 Impugnación por un concelleiro do acordo de adxudicación do contrato de servizo de axuda no fogar. Cómputo do prazo para recorrer. Órgano competente para adxudicar o contrato. 

Detalles do artigo

Palabras chave:
permiso, excedencia, igualdade, corresponsabilidade, flexibilidade.