Xurisprudencia contencioso-administrativa

Francisco De Cominges Cáceres

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 21, 2018
Resumo

1 Administración local. 1.1 Deslinde de termos municipais de distinta comunidade autónoma. 1.2 Retención pola Xunta de Galicia de fondos de cooperación local para o pagamento das débedas dos concellos coa Sociedade Galega de Medio Ambiente, SA (SOGAMA), polo tratamento de residuos sólidos urbanos. 1.3 Ordenanza municipal reguladora da venda ambulante. Compatibilidade coa Directiva de servizos. 1.4 Axudas do Fondo Estatal de Investimento Local (FEIL). Incumprimento da condición de “xeración de emprego”. Obriga de reintegro. 1.5 Sanción de inhabilitación temporal a secretario-interventor municipal pola comisión de varias infraccións moi graves. Prazo de caducidade do procedemento sancionador. Inexistencia de feito infractor. 2 Expropiación forzosa. 2.1 Valoración de solo afecto a sistemas xerais. 

Detalles do artigo

Palabras chave:
Deslindes municipais, sogama, compatibilidade con diectiva de serrvizos, xeración de emprego, solo rústico, urbanizable