Escola Galega de Administración Pública
Mapa web   |   Accesibilidade   |   Contacto
EGAP EGAPFORMACIÓN MULTIMEDIA ACTUALIDADE COÑECEMENTO
Resolución do 19 de novembro de 2008 pola que se establecen o procedemento e os requisitos de homologación de accións formativas por parte da Escola Galega de Administración Pública.

Conforme a Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública (en diante EGAP), modificada pola Lei 10/1989, do10 de xullo, a EGAP é un organismo autónomo de carácter administrativo con personalidade xurídica propia, que actúa como centro oficial de docencia e investigación con plena autonomía funcional para o cumprimento dos seus fins, entre os que se encontran á vista do artigo 3.1º c) da citada lei os de organizar e impartir cursos, seminarios e outras actividades de formación e perfeccionamento do persoal ao servizo da Xunta de Galicia e doutras administracións de Galicia.

Artigo 1º.-Obxecto

Esta resolución ten como finalidade a regulación dos requisitos e o procedemento para a homologación de accións formativas que soliciten entidadespromotoras de formación externas á EGAP.

Artigo 2º.-Accións susceptibles da homologación

As accións que se pretendan homologar deben estar relacionadas coas accións formativas realizadas pola EGAP e, en todo caso, ser de interese para a formación e o perfeccionamento dos empregados públicos. Terán ese carácter as actividades científicas ou técnicas que proporcionen cualificación no ámbito da xestión pública.

En calquera caso, debe acreditarse a adecuación ás necesidades formativas dos colectivos a que se dirixen.

Artigo 3º.-Ámbito subxectivo

1. Poden solicitar a homologación de actividades as entidades e organismos das administracións públicas de Galicia paraaccións formativas destinadas preferentemente ao persoal de administracións públicas de acordo co establecido no artigo 3.1º c) da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da EGAP. Así mesmo, poderanse considerar excepcionalmente actuacións de especial relevancia ou singulares doutras entidades públicas ou privadas.

2. As entidades solicitantes da homologación terán que acreditar experiencia na formación en materia de recursos humanos ou en áreas de coñecemento relacionadas coas administracións públicas.

3. Os destinatarios das actividades susceptibles de homologación deberán ser necesariamente empregados e empregadas públicos ao servizo das administracións públicas de Galicia. Para estes efectos, enténdese que unha acción está dirixida ao empregado ou empregada pública cando estes representen mais do 50% do alumnado que finalmente realice o curso.

Artigo 4º.-Exclusión

1. En ningún caso poderán ser obxecto de homologación as actividades formativas xa rematadas ou iniciadas no momento de presentación da solicitude.

2. Quedan fóra do ámbito deste procedemento as actividades formativas organizadas no marco dos plans de formación amparados polos acordos de formación continua nas administracións públicas e financiados con créditos dos orzamentos do Instituto Nacional de Administración Pública.

3. Non serán obxecto de homologación aquelas actividades de contido igual ou similar a outras incluídas dentro do plan anual de formación da EGAP ou que sexa impartida por outra entidade oficial de formación que actúe no ámbito da formación do empregado público na Comunidade Autónoma de Galicia. Tampouco serán homologables as que xa foron homologadas pola EGAP para outras entidades solicitantes salvo que se destinen a persoal de administracións públicas diferentes, ou tratándose dos mesmos destinatarios subxectivos, se xustifique a insuficiente cobertura das necesidades formativas dun colectivo público na materia de que se trate.

4. No caso de actividades que non sexan susceptibles de homologación de acordo cos requisitos esixidos nesta resolución, a EGAP estudará a viabilidade de promover tales actuacións a través dun convenio de colaboración coa entidade solicitante en que se concreten os termos da organización entre ambas as partes e que será financiada necesariamente pola entidade promotora.

Artigo 5º.-Requisitos materiais para o recoñecemento ou homologación.

Sen prexuízo do establecido no artigo 2º, as actividades para as cales se solicita o recoñecemento por parte da EGAP deberán cumprir os seguintes requisitos para alcanzar a homologación:

1. Duración e sistema de avaliación: a duración do curso ou actividade deberá ser superior a 15 horas e dispor dun sistema regrado de avaliación.

2. Persoal destinatario: debe ser preferente ou exclusivamente persoal ao servizo das administracións públicas de Galicia.

3. Profesorado: debe ter experiencia en formación e solvencia académica acreditada.

4. Publicidade e criterios de selección: débese garantir unha publicidade adecuada da actividade e a selección terá que axustarse a criterios obxectivos, tendo en conta a relación do contido da acción coas tarefas do posto desempeñado. Subsidiariamente empregaranse os da Resolución do 4 de xaneiro de 2008 (DOG nº 7, do 10 de xaneiro), pola que se fan públicos os criterios de participación nas actividades docentes da Escola Galega de Administración Pública.

5. Calidade e metodoloxía:

A. O programa e a metodoloxía deberá adecuarse aos obxectivos pedagóxicos das accións formativas formuladas e contar cun nivel de calidade que garanta a consecución deles.

B. Disporanse procesos de control e avaliación de coñecementos do alumnado.

C. Disporase de materiais didácticos nas accións formativas.

D. A impartición de actividades na modalidade de teleformación deberá adecuarse aos estándares fixados pola EGAP.

A EGAP poderá establecer os estándares de calidade a que deberán axustarse as accións formativas para a súa homologación.

Artigo 6º.-Criterios de valoración

A EGAP avaliará a proposta das entidades solicitantes baseándose nos seguintes criterios de valoración:

1. A inexistencia dunha actividade formativa de similares características impartida pola EGAP ou por outra entidade oficial de formación que actúe no ámbito da formación do empregado público dentro do ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A relación entre as necesidades de formación detectadas na organización do colectivo de destinatarios e as actividades propostas.

3. A adecuación do perfil dos destinatarios aos obxectivos e contidos.

4. A capacidade técnica e experiencia do profesorado.

5. Os medios e materiais didácticos asignados para a execución das actividades propostas.

6. A aplicación de técnicas para a avaliación dos resultados das accións formativas relacionadas coa aplicación dos coñecementos adquiridos ao desempeño do posto de traballo e ao impacto da formación na organización.

7. A contribución das accións á mellora da calidade dos servizos públicos prestados polas unidades administrativas.

8. O grao de cumprimento do promotor de accións formativas en relación con accións homologadas con anterioridade pola EGAP.

9. A transparencia no sistema de selección de participantes.

Artigo 7º.-Procedemento

O procedemento de homologación de accións formativasiníciase a través da solicitude da entidadeou organismo interesados e culminará, logo da tramitacióncorrespondente, na sinatura dun conveniode colaboración entre a entidade ou organismo e aEGAP en que se recoñece, se é o caso, a actividadeformativa..

Artigo 8º.-Solicitude e memoria

As entidades promotoras de accións deberán remitirsolicitude da homologación dirixida ao directorda EGAP de acordo co modelo oficial que figuracomo anexo a esta resolución. A solicitude deberáconter os datos identificativos da entidade, a acreditaciónda súa experiencia en formación en materiade recursos humanos ou en áreas de coñecementorelacionadas coas administracións públicas, asícomo a identificación da persoa responsable da tramitaciónante a EGAP.

Artigo 9º.-Prazos de presentación

1. As solicitudes deberán ser presentadas comomínimo con dous meses de anticipación ao do inicioda acción formativa.

2. Establécense os seguintes prazos de presentación:

A. Do 1 de outubro do ano anterior ata o 30 deabril presentaranse as solicitudes relativas a actividadesque se desenvolverán entre o 1 de xaneiro e o30 de xuño.

B. Do 1 de maio ata o 30 de setembro as solicitudesrelativas a actividades que se desenvolveránentre o 1 de xullo e o 31 de decembro..

Artigo 10º.-Documentación que se debe acompañar á solicitude

A solicitude de homologación deberá ser acompañadadunha memoria explicativa, que fará referencianecesariamente aos seguintes extremos:

1. Datos da acción formativa.

A. Denominación, obxectivo e metodoloxía daacción formativa.

B. Programa co contido do curso e número dehoras lectivas.

C. Lugar, data e horario de celebración.

D. Sistema de avaliación do alumnado.

E. Sistema de selección do alumnado.

F. Indicación de gratuidade ou non da actividade.

2. Datos do alumnado.

A. Destinatarios, número de asistentes, sistema deselección e publicidade da acción.

3. Profesorado.

A. Perfil do profesorado que impartirá as clases.

B. Se están determinados, unha relación dos docentescos seus currículos e con indicación da súa inscriciónou non no Rexistro de Formadores da EGAP.

4. Interese da acción formativa.

A. Relación das actividades propostas coasaccións formativas realizadas pola EGAP e xustificacióndo seu interese para a formación e o perfeccionamentodos empregados públicos.

B. Xustificación da inexistencia dunha actividadeformativa de similares características impartida polaEGAP ou por outra entidade formativa dentro doámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

C. Relación entre as necesidades de formacióndetectadas na organización ou colectivo de destinatariose as actividades propostas.

Artigo 11º.-Emenda da solicitude e tramitación

O servizo de formación correspondente da EGAPexaminará a documentación presentada pola entidadepromotora. Se a solicitude padece de defectosemendables requiriráselle ao solicitante para que noprazo de 10 días emende o defecto ou presente osdocumentos preceptivos.Cando a EGAP o considere oportuno, poderasevalorar a documentación presentada por unha comisióndesignada para o efecto ou por avaliadoresexternos expertos nas materias.

Artigo 12º.-Convenio de colaboración

1. Unha vez valorada a documentación por parteda EGAP formalizarase o recoñecemento da acciónformativa solicitada a través da sinatura dun conveniode colaboración entre a escola e a entidade promotora.

2. A entidade organizadora velará polo cumprimentodos requisitos fixados para a boa fin das actividadesformativas de acordo coa memoria explicativade recoñecemento e nos termos do convenio decolaboración, informando a EGAP das posibles incidenciasque poidan xurdir no transcurso dos cursos.

3. Non se poderá incluír no material que as entidadespromotoras realicen para a difusión e publicidadedas accións a imaxe corporativa da EGAP senprevia autorización expresa dela.

Artigo 13º.-Medidas compensatorias

No convenio de colaboración poderán estipularsesistemas de compensación económica en favor daEGAP que amparen, se é o caso, os gastos relativosá xestión administrativa ou á realización das actividadesque son obxecto de homologación.

Artigo 14º.-Medidas compensatorias

1. No convenio especificaranse necesariamente asseguintes obrigas que corresponden á entidade promotoradas actividades obxecto de homologación:

A. Seleccionar os alumnos obxectivamente en funciónda adecuación do perfil dos solicitantes aosobxectivos e contidos das actividades. Subsidiariamenteutilizaranse os criterios determinados polaEGAP.

B. En caso de que as actividades sufran modificacións,estas débense comunicar á EGAP con anterioridadeá súa celebración e a modificación deberácontar con visto e prace da escola.

C. Cumprir o estipulado no convenio.

D. Velar polo cumprimento dos requisitos fixadospara a actividade, establecendo mecanismos de controlde asistencia, superación de probas e traballosdeterminados.

E. Remitir ao finalizar as actividades formativas, eno prazo máximo de 2 meses, unha memoria-resumoque faga referencia aos seguintes aspectos:

a. Relación certificada de participantes que cumpranos requisitos necesarios para ter dereito á expediciónde certificado.

b. Relación certificada de profesores-titores cosrespectivos currículos.

c. Copia do material didáctico empregado. No casode actividades en teleformación, ademais facilitaraseá EGAP durante o desenvolvemento do curso unacceso a elas na plataforma correspondente.

d. Resultado global das enquisas de valoraciónrealizadas polos participantes.

2. A entidade promotora das actividades obxectode homologación deberá realizar na forma e a travésdo programa ou aplicación informática de xestión decursos que a EGAP determine as xestións correspondentesao alumnado e ao profesorado a través dapersoa designada pola entidade solicitante.

Artigo 15º.-Certificados

1. Os certificados serán expedidos pola EGAP respectandoos termos do convenio de homologación. Oscertificados non se expedirán ata que se comprobe ototal e correcto cumprimento pola entidade promotoradas actividades e das obrigas que lle corresponden.

2. Os certificados con carácter xeral terán a cualificaciónde certificados de asistencia, independentementedo feito de que a natureza da actividade formativaprevexa para o seu seguimento a superaciónde probas ou a realización de traballos que debanser avaliados por profesores-titores.

3. En todo caso, deberán cumprirse os requisitosde asistencia que a EGAP estableza.

Artigo 16º.-Facultades da EGAP

1. En caso de incumprimento das obrigas das entidadespromotoras, a EGAP reserva para si a facultadede denegar a homologación ou deixarase senefecto.

2. A EGAP reserva para si facultades de inspección,comprobación e seguimento directo ou indirectodas accións a través de auditorías.

3. A EGAP poderá pedir ás entidades promotorasa documentación adicional necesaria.

Artigo 17º.-Alcance da homologación

A homologación terá efectos sobre a actividadeobxecto do expediente e para o número e característicasdas edicións previstas, sen que ampare.

Artigo 18º.-Homologación de oficio

Cando a EGAP teña coñecemento da existencia deactividades formativas ofertadas por entidades promotorasde formación externas que resulten de interesepor razón da súa excelencia ou mención de calidadedos programas en que se enmarca cando se trate dasuniversidades, ou ben cando se trate de formación noámbito directivo ou de alta especialización, poderáiniciar un procedemento de homologación de oficio.

Disposicións transitorias.-Expedientes en curso e entrada en vigor

Primeira.-Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Segunda.-As solicitudes presentadas con anterioridadecontinuarán a súa tramitación de acordo coanormativa vixente no momento da súa solicitude.

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2008.
SIGUENOS ...
 
Matrícula
 
AULA VIRTUAL
 
CONTIDOS RELACIONADOS
 
CONTACTO
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Oficina de Rexistro e Información | Suxestións e queixas | Aviso legal | Atendémolo/a | RSS
Ir a información de Xacobeo 212