Escola Galega de Administración Pública
Mapa web   |   Accesibilidade   |   Contacto
EGAP EGAPFORMACIÓN MULTIMEDIA ACTUALIDADE COÑECEMENTO
 • 01. Organismo solicitante
 •           
 • 02. Curso/encontro/actividade
 •    
    
   Datas *
   Horarios *
  horas
  horas
  horas
  horas
 • 03. Solicita
 • Acceder ao uso dunha das aulas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) co fin de realizar tarefas formativas ou de investigación, ademais de utilizar os medios audiovisuais con que esta conta, co compromiso de facer un bo uso das instalacións en todo momento, respectando o horario establecido, as indicacións do persoal da Escola e as normas de uso.
 • normas de uso, as condicións de protección de datos de carácter persoal e o protocolo de uso das instalacións
 • captcha
 • (*) Información básica sobre protección de datos de carácter persoal

  En cumprimento do Regulamento Europeo de Protección de Datos infórmase ao interesado do seguinte:

  Responsable do tratamento Xunta de Galicia (Escola Galega de Administración Pública)
  Finalidades do tratamento A Escola Galega poderá tratar os datos persoais das persoas interesadas con unha ou varias das finalidades que se indican a continuación:
  1. Xestión da reserva de instalacións da EGAP
  2. Xestión do acceso á páxina web da EGAP
  3. Xestión do acceso ás aplicacións informáticas da EGAP
  Lexitimación para o tratamento Consentimento das persoas interesadas
  Persoas destinatarias dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia como poden ser:
  1. Forzas e corpos de seguridade
  2. Xulgados e Tribunais
  Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
  Contacto delegado de protección de datos e máis información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

  Mais información na sección de RGPD

  NOTAS

  NOTAS: 1. O presente documento non implica o compromiso de cesión das aulas por parte da Escola Galega de Administración Pública / 2. O horario das actividades de formación ou de investigación da EGAP é de 9:00 a 15:00 horas da mañá e de 16:00 a 20:30 horas da tarde / 3. No caso de que se vaia usar o equipamento informático da aula, deberase poñer en coñecemento da EGAP no momento da solicitude ou cunha antelación de 48 horas como máximo respecto da data de uso. No caso de que se precise da instalación de calquera programa informático no dito equipamento, a antelación coa que se deberá realizar a comunicación será de 7 días / 4. O uso das instalacións da EGAP estará suxeito ao disposto na Orde pola que se regulan os prezos privados aplicables pola cesión temporal de instalacións e prestación de actividades formativas / 5. Os solicitantes de instalacións para a organización de xornadas ou seminarios deberán achegar á EGAP o programa da actividade para a cal se reservan as instalacións.

  * = Campos obrigatorios
   
SIGUENOS ...
 
Matrícula
 
AULA VIRTUAL
 
CONTIDOS RELACIONADOS
 
CONTACTO
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Oficina de Rexistro e Información | Suxestións e queixas | Aviso legal | Atendémolo/a | RSS
Ir a información de Xacobeo 212